Lubrifiant

100-358   graisse
Molykote
  • Gigant 705880684*)
  • SAE 05880684*)

105-266   graisse

  • SAF 05-387-0015-03*)
  • SAE ZI11-19K SBK 1937 (SN6)*)
  • SAE B9-19W SBW 1937 PAN19-1*)